ഫോമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനമായി;നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീയതി ജൂലൈ 19

2024 -26 ലേക്കുള്ള  ഫോമാ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഓഗസ്റ് 9 -നു പുണ്ടകാന  കൺവൻഷൻ വേദിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.  തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറായതായി  തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ ബേബി ഊരാളിൽ, മാത്യു ചെരുവിൽ, അനു  സ്കറിയ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.ഇലക്ട്രോണിക് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തവണയും  വോട്ടിംഗ്. അംഗ സംഘടനകൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈ മാസം  (ജൂൺ) 22  വരെ നൽകാം. അത് ജൂൺ 29  വരെ അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.ജൂൺ 29  ആണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.   പിൻവലിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീയതി ജൂലൈ 19 ആണ് .
നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക മുഖ്യ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ  ബേബി ജോൺ ഊരാളിന്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്: John Uralil, Chairman of the Election Commission, 6 Carriage Lane,Centereach, NY 11720    അല്ലെങ്കിൽ ഇ-മെയിൽ ചെയ്യുക: fomaaelection2024@gmail.com

നോമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫീസും ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കണം:
ഫോമാ  ട്രഷറർ ബിജു തോണിക്കടവിൽ, 17916 Orange Grove Blvd, Loxahatchee, FL 33470, അല്ലെങ്കിൽ Zelle വഴി Fomaa2024dr@gmail.com

RULES FOR FOMAA 2024 ELECTION
1. The attached nomination form must be used for nominating candidates to the Executive Committee, National
Committee and National Advisory Council.
2. The secretary’s letter has all the details of the venue and time of the General Body meeting and National
Advisory Council meetings.
3. Self-nominations are allowed provided the President and Secretary of the organization approve the nomination.
4. Elections will be held for the following positions:
a. President
b. Vice President
c. General Secretary
d. Joint Secretary
e. Treasurer
f. Joint Treasurer
g. Regional Vice Presidents – 12 (one per region). Elected by the delegates of each region.
h. Committee Members 26. Elected by the delegates of each region.
i. Youth Representatives (6) between the ages of 18 and 30
j. Women Representatives (6)
k. National Advisory Council Members:
i. Chairman
ii. Vice-Chairman
iii. Secretary
iv. Joint Secretary
5. Nomination fees are set as follows: $1,000 for President, $750 each for Secretary and Treasurer, $500 each for Vice
President, Joint Secretary, and Joint Treasurer, $250 each for Regional Vice Presidents (RVPs), National Committee
Members, Women’s Representatives, and National Advisory Council Officers. There is no nomination fee for Youth
Representatives
6. The completed nomination form with all required signatures should be mailed to the Chairman of the Election
Commission, Mr. John Uralil, 6 Carriage Lane, Centereach, NY, 11720 Copy of nomination forms can be emailed to:
fomaaelection2024@gmail.com on or before June 29, 2024.
7. An individual can only be nominated for one position and must be an authorized and registered delegate to attend the
meetings.
8. All delegates to the General Body meeting and National Advisory Council meeting must register for the convention
and must carry a valid picture ID for identification (such as Driver’s License, Passport or State issued ID).
9. The President and Secretary of each member organization must approve the nomination of candidates for
election and the delegates list by signing the appropriate forms. Delegate list
must reach the Fomaa General Secretary by June 29th, 2024 (40 days) prior to the general body.
10. All contested elections will be conducted by secret ballot.
11. Nominations can be withdrawn with full refund 30 days prior to the election or by July 8th, 2024, with written
notification to the chairman of the election commission.
12. In case the candidate withdraws the nomination on or before the July 8th, 2024, deadline or if the Election
Commission disqualifies the candidate, the nomination fees shall be refunded.
13. Any nominations received after the due date of June 29, 2024, will be disqualified.
14. Candidates List will be published on July 20th, 2024.
15. Member Associations must be current with their membership dues. Membership dues are
$100.00 (One hundred dollars). It is the responsibility of each organization to check with the FOMAA Treasurer to make sure their
organization’s membership is up to date. Delegates will not be allowed to attend the General Body meeting without the
payment of dues by the organization they represent.
16. No proxy vote is allowed, and candidates must be physically present at the General Body meeting and
National Advisory Council meeting to be voted and elected.
17. It shall be the responsibility of the nominees to see that their nominations have been received by the
Chairman of the Election Commission. The Election Commission Chairman will confirm receipt within two days by email.
18. Once the election is announced, the candidates are advised not to use any FOMAA intellectual
properties to do any kind of campaign. Candidates should restrict themselves from making any social media groups
similar or duplicating FOMAA’s social media accounts.
19. The campaign at the Convention venue should be limited without any banners, posters, flyers, digital and
audio/visual effects.
20. Only voters are permitted at the voting premises and no campaign is allowed by any candidates at
voting premises.
21. No individual shall be a delegate, contest or eligible to hold any representative position in FOMAA if
he/she a delegate in any other Malayalee Origin of National Federation/Organization in Americas, currently with similar
objectives as FOMAA, as a delegate or delegate with voting rights as it shall be a conflict of interest of FOMAA. This is
not applicable to Religious, Political, Keralite Regional, and Professional organization.
22. Photographing or video graphing is strictly prohibited within the voting booth area and during the
voting process to ensure voter privacy and the integrity of the election.
23. Each delegate participating in the vote must register using a unique email address or Mobile number
on the delegate form. This email address or the mobile number will be used for the sole purpose of sending an
individualized passcode required for accessing the electronic voting platform. It is essential that each email address
or mobile number provided is valid, accessible, and used by only one delegate to ensure the integrity and
confidentiality of the voting process.
Thank you very much for your cooperation. Sincerely
yours,
Mr. John Uralil
Chairman of the Election Commission
6 Carriage Lane,
Centereach, NY 11720
Email: fomaaelection2024@gmail.com
Mr. Mathew Cheruvil
Member of the Election Commission
Phone: 586-206-6164
Email: fomaaelection2024@gmail.com
Mr. Anu Skariah
Member of the Election Commission
Phone: 267-496-2423
Email: fomaaelection2024@gmail.co