കൊറോണക്കാലത്ത് പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (ഡോ.സന്ധ്യ ജി.ഐ )