ആരാണ് ദൈവം (വി.ഡി സതീശന്റെ പ്രസംഗം )

ചെറുകോൽപ്പുഴ പമ്പാതീരത്ത് നടന്ന 111 ആമത് ഹിന്ദു മത മഹാസമ്മേളനത്തി​ൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം