കൊറോണ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ (ഡോ.സന്ധ്യ.ജി.ഐ)

കൊറോണ രോഗം അനുദിനം കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് 19 രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നു.